x
    • Мария
      Мария
  • Введите имя
    Введите правильный email адрес

orsuloba

14.04.2009
вторник

eqimebis gamotvlit axla 13 kviras vamtavreb, e.i. 3 tve davamtavre...saocari grdznobaa roca shens sxeulshi cocxali arseba ,,budobs",sxva orsulebisagan gansxvavebit aranairi toqsikebi ar mqonda, yvelafers geaxlebodit I trimestrshi, araferi amomichemebia, rasac vxedavdi imis chamis survili michndeboda da vchamdi kidec, arc gebinebis shegrdznebas shevucuxebivar, erti periodi daglilobis shegrdzneba ki mqonda,magram es araferi...xval eqimtan var misasvleli,vnaxot ras metyvian! cina vizitze ro viyavi 9 kvirisa, rac mitxra eqimma ver davimaxsovre, gemoglobini mqonda dabali maxsovs, cota cila, nayofi 1 dafiqsirda, nayofis cona da zoma normaluri, rac mtavaria gulis cema momasmenina im dalocvilma nayofis, ise udzgerda, guli, lamis mec amomixta saguleda...albat is cuti arasodes damavickdeba...me da sheni mamiko didi mondomebit da da monatrebit gelodebit, jer arc ki vicit bichi xar tu gogo, tumca mamikos bichi gonixar, me ki kvadaca gogo, mtavaria janmrteli gvachuqos gmertma sheni tavi, migigebt da gulshi chagikravt... axla marto ro xar ar shegeshindes, garet uamravi axlobeli gelodeba...chkvianad deee! mamikostana momtmeni tu iqnebi, cotac moitmine chemgan, mere me movitmen cotas gamobrdzanebas ro daapireb da aq gveyolebiiiiiii... miyvarxar

пост создан: 14 апреля 2009
просмотров: 883
Показывать всем

Поделись с друзьями

Пусть твои друзья из других сетей тоже прочтут эту заметку

Уже понравилось:
  • miakobishvili
Для того, чтобы прокомментировать войдите или зарегистрируйтесь.
xatik